17 04 2012

Devrimci Bir Eğitim İçin Öneriler

  Devrimci Bir Eğitim İçin Öneriler Dünya bir kaç ülke dışarıda bırakılırsa bir gericilik dönemini yaşıyor. İşçi sınıfı siyasetinin dünya çapında güç yitirdiği, emperyalizmin tüm  dünyada emekçi sınıflara, ülkelerin bağımsızlığına saldırdığı ve dinci gericiliği bir araç olarak kullandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem Türkiye’de 1980 askeri darbesi ile daha erken açıldı ve çok ağır bir şekilde yaşandı. Kendi varlığını emperyalizmle işibirliğine bağlayan egemen sınıf dinci gerici siyaseti Türkiye’yi dönüştürmede başlıca siyasi araç olarak kullandı. 2011 Haziran genel seçimlerinin sonucu II. Cumhuriyetin ilanı anlamına gelmiştir. Eğitim sisteminin bir bütün olarak piyasacı gerici bir içerikle şekillenirken, eğitim emekçileri de birçok kazanılmış haklarını yitirmekte ve insanlık dışı koşullarda çalışmaya mahkum edilmektedir. Eğitimin birliğini bozan, eğitimi yerel egemenlerin sultasına bırakacak düzenlemeler, alabildiğine piyasaya açılma hedefiyle gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Devrimci Eğitim Şurası devrimci bir eğitim için görevlerini sıralarken öncelikle ve acilen eğitim alanına dönük saldırılara karşı direniş mevzileri oluşturmalıdır. Bunun dışında bugünden eğitim emekçilerinin devrimci bir eğitim için yapabileceği ve güncel olarak yaşama etki edebilecek başlıklar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda iki başlık altında maddelendirilmiştir. Ancak neresinden bakarsanız, AKP iktidarının dışında, CHP de dahil olmak üzere tüm düzen partileri Türkiye’nin yaşadığı nitelikçe değişime uyum göstermiştir. Bu daha fazla emperyalist sistemle bütünleşmek, merkezi devleti dağıtmak, sosyal güvenlik ve işçi haklarını aşı... Devamı

17 04 2012

Eğitim emekçilerinin durumu

  Eğitim emekçilerinin durumu Devrimci Eğitim Şurası, eğitim emekçilerini sadece eğitim hizmetiyle ilgili sorunların başlıca muhatabı değil bu sorunlara karşı mücadelenin de öznesi olarak görmektedir. Bu nedenle elinizdeki üçüncü çerçeve metinde, son 30 yılda gerçekleşen eğitim alanının örgütsel (birinci çerçeve metni) ve içeriksel (ikinci çerçeve metni) dönüşümünün ardından doğrudan eğitim emekçilerinin hakları ve sorunları ele alınmaktadır. Eğitim emekçilerinin (özlük-mesleki-toplumsal) hakları, geçmiş mücadelelerin kazanımları ve geleceğe dönük sosyalist eğitim perspektifi tarafından belirlenmektedir. Bugün eğitim emekçilerinin haklarına sahip çıkabilmeleri için sorunlarına, eğitim sistemindeki dönüşümü içerisinde değil dışında çözüm aramaları gerekmektedir. Bu çerçeve metninde, eğitimde yaşanan dönüşümün eğitim emekçilerinde vaat ettikleriyle ilgili olarak bazı sorular yöneltilmektedir. Bu sorulara yerel toplantılarda verilecek cevaplar üzerinden, eğitim emekçilerinin haklarına ve sorunlarına dair somut deneyimlerin paylaşılması, tartışılması, genişletilmesi ve derinleştirilmesinin uygun olacağını düşündük. Her başlık altında, tartışmalara bir çerçeve çizecek şekilde genel tespitleri sizlerle paylaştık. Bu başlıklara geçmeden önce AKP’nin seçim sonrasında hız verdiği kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) getirdiği köklü değişikliğin ana hatlarına bakalım. AKP, KHK’lar ile Meclis’i devre dışı bırakarak temel kamu hizmetlerini kendi başına kapsamlı bir şekilde düzenledi. 2003 yılında yasalaşmayan Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile ... Devamı

17 04 2012

Eğitimin İçeriğinde Yaşanan Dönüşüm

  Eğitimin İçeriğinde Yaşanan Dönüşüm 15 Nisan 2011 tarihinde gerçekleşecek Devrimci Eğitim Şurası’nın Türkiye toplantısı öncesinde yapılan yerel toplantılarda tartışılmak üzere hazırlanan çerçeve metinlerin ikincisini sizlere sunuyoruz. “Eğitimin Örgütlenmesindeki Değişim” başlığıyla hazırlanan ilk çerçeve metnimiz, birçok ilde yapılan hazırlık toplantılarında tartışıldı, öneriler alındı, alandan verilerle hazırlanacak tebliğler konusunda hazırlıklar başladı. Eğitimin örgütlenmesinde yaşanan dönüşümü tartışmamızın ardından son yıllarda eğitimin içeriğinde yaşanan hızlı dönüşümün çerçevesini çizmek ve yerel toplantılarda yapılacak tartışmalara bir zemin oluşturmak için hazırladığımız “Eğitimin İçeriğinde Yaşanan Dönüşüm” başlıklı bu metni değerlendirmelerinize sunuyoruz. Devrimci Eğitim Şurası “Eğitimin İçeriğinde Yaşanan Dönüşüm” Komisyonu Üyeleri: Zeki Apaydın Ahmet Doğan  Tuğba Sancak  Rahşan Sönmez Eğitim temelde bir insan yetiştirme projesidir. Eğitim ile kişilere çeşitli bilgi ve beceri edindirmenin ve sınıfsal yeniden üretimin yanısıra bir ideolojik formasyon da kazandırılması amaçlanır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eğitimin bu ideolojik işlevinde yıllar içinde çeşitli değişimler yaşanmıştır. İkinci Cumhuriyet olarak adlandırdığımız, AKP iktidarı döneminde hızlanan ve asıl olarak 2011 seçimlerinin ardından kurumsallaşan yeni yapıda eğitim alanında bugüne kadar yaşanan dönüşüm hız kazanmış, daha da derinleşmiştir. Okulların şehir dışına taşınma girişimi, okullarda internet erişiminde çeşitli sitelere getirilen kısıtlamalar ve evrim öğretimine derslerinde yer verdi... Devamı

17 04 2012

Eğitimin örgütlenmesindeki değişim

  Eğitimin örgütlenmesindeki değişim 1. Eğitimin Örgütlenmesinde Dönüşüm: Piyasalaştırma, Özelleştirme ve Eşitsizlik Giriş Önce 2010 yılında yaşanan Anayasa referandumu ile başlayan ardından Haziran ayında yapılan seçimler ile birlikte ülkemizde artık İkinci Cumhuriyet’in kurumlarıyla birlikte kuruluşunun ilan edildiğini görüyoruz. On yıllardır eğitim alanı üzerindeki piyasacı saldırı şiddetini AKP’nin dokuz yıllık iktidarında doruğa çıkarırken, bu dönemde piyasalaşma kıskacındaki eğitimin hızla ticarileştiğine ve özelleştirildiğine şahit olduk. Bunun toplumsal açıdan yansımasının ise toplumda eşitsizliklerin daha da derinleşmesi olduğunu bizzat emekçi çocuklarının eğitim yaşantılarından gözlemliyoruz. Sermaye sınıfı 1970’li yıllarda tüm dünyada azalan kâr oranları nedeniyle sermaye birikim sürecinde yaşadığı krizi, emekçilere yönelik yeni saldırılarla aşmaya çalışmıştır. Halen sürmekte olan bu dönemin en belirgin özelliği, daha önce devletin sunmak zorunda olduğu hizmetlerin yine devlet eliyle sermaye sınıfına yeni kâr alanları sunulması ve bu çerçevede yeniden biçimlendirilmesidir. Özelleştirme, yerelleşme, kamuda yeni yönetim mekanizmaları, etkinleştirme gibi neoliberal ekonomik araç ve politikalar; bu dönemde uygulamaya geçmiştir. Bu süreç tüm dünyada boyutları, mekanizmaları ve etkileri farklılaşmakla birlikte benzer bir seyir izlemiştir. Eğitim hizmetinin ve okulların da bu temellerde dönüştürüldüğü görülürken, dönüşümün kolayca hayata geçmesi için gerici ideolojik hat, eğitim alanında daha etkin hâle gelmiştir. Tüm dünyada 70’li yıllarla başlayan bu sürecin... Devamı

17 04 2012

Dindar nesil yetiştiren güvencesiz öğretmen olmak istemiyoruz

  Dindar nesil yetiştiren güvencesiz öğretmen olmak istemiyoruz Sevgili eğitim fakültesi öğrencisi arkadaşımız, Bu ülkede 44 yıl önce 1968 yılında bir Şura toplandı. Adı Devrimci Eğitim Şurası idi. Şura’yı toplayanlar o dönemin aydın öğretmenleri, eğitim ve bilim emekçileri idi. O dönem Şura’yı toplayan Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın Başkanı olan Fakir Baykurt, “hükümet yıllardır toplaması gereken şurayı toplamıyor, eğitimin sorunlarına çözüm üretmiyor” diyordu. Sorumluluk toplumcu, ilerici ve eğitim emekçilerinin üzerine düşmüştü. Devrimci Eğitim Şurası Türkiye’den yüzlerce öğretmenin, üniversite öğrencilerinin, öğrenci velilerinin katılımıyla toplanarak ülkemizin eğitim sorunlarını masaya yatırdı, çözüm önerileri üretti, sorunlarına ve geleceklerine sahip çıktı. AKP hükümeti döneminde 17. ve 18. Şuralar toplansa da, adeta bir çadır tiyatrosunda alınan kararlarla piyasacı ve gerici bir eğitim sistemini kurumsallaştırmak için atılacak adımlara meşruluk sağlayacak öneriler çıkarıldı. Sorumluluk bir kez daha toplumsal ve mesleki sorumluluğunu üzerinde taşıyan, devrimci, ilerici ve aydın eğitimcilere düşüyor. Bu nedenle 44 yıl sonra Devrimci Eğitim Şurası genç öğretmenlerin, emekli öğretmenlerin, üniversitelerden genç ve deneyimli akademisyenlerin, eğitim fakültesi öğrencilerinin çabalarıyla bir kez daha toplanıyor. 15 Nisan’da toplanacak Şura öncesinde Türkiye’nin birçok farklı kentinde belirlenen başlıklarda yerel toplantılar düzenleniyor, hazırlanan çerçeve metinler tartışılıyor. “Eğitimin Örgütlenmesindeki Değişim: Piyasalaşma, Özelleştirme ve ... Devamı